269. - oktobar 2017.

Pogled u izdanje
Reč urednice

Informacije o lekovima

U farmaceutskoj praksi koja je orijentisana ka pacijentu informacije o lekovima zauzimaju veoma važno mesto, a strateški razvoj ove oblasti predstavlja jedan od najvećih izazova savremene farmaceutske prakse. Iako smo se ovom temom u više navrata bavili u našem časopisu, ovog puta bih skrenula pažnju na dokument koji je početkom oktobra objavila Svetska federacija farmaceuta (FIP), koji ističe važnost strateškog razvoja ove oblasti. Ovaj dokument, "Strateški razvoj informacija o lekovima za dobrobit pacijenata i korisnika lekova”
(Strategic development of medicines information for the benefit of patients and users of medicines), dopunjuje prethodne publikacije, istraživanja i stavove Svetske federacije farmaceuta iz ove oblasti.
U pomenutom dokumentu se ističe da su pravilno shvaćene informacije o lekovima od suštinskog značaja za pacijente, negovatelje i korisnike lekova kako bi se ohrabrili i angažovali u pravilnoj primeni lekova. Imajući u vidu da informacije o lekovima mogu biti netačne, pristrasne, štetne ili nerazumljive, a izvori informisanju raznoliki i lako dostupni, komunikacija i pružanje nepristrasnih i delotvornih informacija o lekovima je prioritet za farmaceute i podrška zdravstvenim uslugama koje pružaju. Tačno preneta i pravilno shvaćena informacija o leku omogućava pacijentu da sigurno i na pravi način koristi propisanu terapiju. U širokom obimu različitih izvora informacija potrebno je obratiti pažnju na koordinaciju unutar zdravstvenog sistema.
Iako informacije o lekovima predstavljaju integralni deo zdravstvene zaštite, samo nekoliko zemalja ima nacionalne strategije informacija o lekovima. Strateški razvoj informacija o lekovima u nekim državama je sastavni deo nacionalnih propisa o lekovima. Tu do izražaja dolazi znanje farmaceuta koji u okviru zdravstvenog tima imaju suštinski značaj za usmeravanje razvoja i implementacije strategija informacija o lekovima u okviru nacionalnih propisa. U trenutku izrade većine zakona i propisa iz oblasti zdravstva u Srbiji trebalo bi raditi na razvoju i implementaciji strategija o informacija o lekovima, a inicijativa bi trebalo da krene od farmaceuta. Da ne bi čekali da se nešto desi mislim da bi naši farmaceuti trebalo da prihvate istočnjačku mudrost koja kaže: ”Biti suočen sa onim što je ispravno, a ostaviti ga neučinjenim označava pomanjkanje hrabrosti”.
Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević